Åpning av miljøhovedstaden Oslo


4. til 6. januar 2019 er det åpningshelg for starten på Oslos år som europeisk miljøhovedstad, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019.  Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi vi kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

Økt tilgang til grøntarealer

Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 konkurransekategorier.I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering.

 

At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først. Vurderingen er basert på utviklingen i byen de siste fem til ti årene, status i dag, og planer framover.

Hele Oslos år

At Oslo vant er ifølge Oslo kommune et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen. Det er også et resultat av at Oslo har et innovativt næringsliv som ønsker det grønne skiftet velkommen, et bredt spekter av grasrotorganisasjoner som engasjerer befolkningen og solide kunnskapsmiljøer som leverer nye løsninger og driver oss stadig fremover.

Godt samarbeid med statlige myndigheter og med gode naboer i Osloregionen har også vært avgjørende for å lykkes. Sist men ikke minst: Oslo har engasjert innbyggerne som med sine hverdagsvalg bidrar til viktig endring i byen.

Dugnad

Hele Oslos befolkning må løfte sammen for redusert ressursbruk, økt gjenbruk, jobbe sirkulært med ressurser, hindre mer plast fra å havne i fjorden og bevare grønne friområder og det biologiske mangfoldet i byen vår.

Derfor vil miljøhovedstadsåret i stor grad handle om å inspirere, engasjere og mobilisere hele Oslo til å bli med å øke takten i det grønne skiftet og rigge byen for grønn vekst – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy.

Dette skjer i miljøhovedstadsåret.

Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Oslo som rollemodell

Gjennom å kåre Oslo til europeisk miljøhovedstad, har EU gitt byen en viktig oppgave også internasjonalt: Oslo skal være rollemodeller for andre byer. Det er byene som står for de største utslippene og forårsaker størst press på ressurser og miljø. Derfor må byer vokse smart.

Oslo er liten nok til å teste ut nye, grønne løsninger, men samtidig stor nok til at byens løsninger kan oppskaleres til større byer.