Ukas treportrett: Spisslønn Globusum


Acer platanoides ‘Globosum’ tar liten plass i privathager og andre små grøntanlegg. Borre 2007.

Acer platanoides ‘Globosum’ – spisslønn med kulekrone

Streng formklipping er svært populært i enkelte land, og da kan det være enkelt å oppnå kuleformer. Mange japanske og engelske parkgartnerne har spesialisert seg på «topiary». Vi har imidlertid også enkelte treslag som uten slik arbeidskrevende innsats danner kompakt, nærmest kulerund eller litt flatrundkrone, for eksempel Acer platanoides ’Globosum’.

Trær av Acer platanoides ’Globosum’ blir produsert ved å pode kvist av kultivaren på en 1,5-2 meter høy stamme av vanlig spisslønn. Kvisten setter nye skudd og utvikler etter hvert greiner som danner en tettvokst krone.

Spisslønn med kompakt krone egner seg godt på steder hvor store trekroner vil komme i konflikt med kjøretøyer. Sarpsborg 2010.

Bladene er noe mindre enn hos vanlig spisslønn, det vil si 8-12 cm brede med 5-7 tilspissete lapper og uregelmessige, grove tenner. Bladene er skinnende grønne i vekstsesongen og får gul høstfarge. Kultivaren setter færre blomster og frukter enn normalt for arten. De små, gule blomstene sitter i endestilte halvskjermer som viser seg om lag samtidig med knoppsprett, men før bladene folder seg ut. Kultivaren har tettsittende skudd og greiner som til sammen danner en nærmest kulerund krone hos unge trær, men som etter hvert får mer elliptisk form. Dersom vi ønsker å bevare den spesielle kuleformen, kan vi ty til forsiktig beskjæring etter hvert som krona blir større. Spisslønn blør ved beskjæring om våren, så skjæring bør helst utføres på ettersommeren.

Trærne blir nærmest årvisst angrepet av mjøldoggsoppen Sawadaea bicormis (syn.Uncinula bicormis) utover sommer og høst. Det hvite belegget skjemmer bladverket og gjør trærne mindre attraktive, men det ser ikke ut til at angrepene går ut over veksten i særlig grad. Et forebyggende tiltak mot smitte kan være å fjerne vissent løv fra bakken nær trærne før knoppsprett om våren. Kultivaren ble først markedsført av den belgiske planteskolen Van Houtte i 1873 og regnes som herdig til sone 4.

Litteratur
Bengtsson, R. 2000. Stadsträd från A-Z. Stad & Land 154:1998 169 s. ISBN 91-576-5566-9
Brander, P. E. 2010. Træer og buske i by og land. Forlaget Grønt Miljø, København. 495 s. ISBN 978-87-7387-0110
Krüssmann, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, bind I. Parey, Berlin og Hamburg. 486 s. ISBN 3-489-71222-6
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6
Talgø, V.; Stensvand, A.; Solfjeld, I. 2007. Mjøldogg på lønn. park & anlegg 6(4):26-27
van Gelderen, D.M.; de Jong, P.C.; Oterdoom, H.J. 1994. Maples of the world. Timber Press, Oregon, USA. 458 s. ISBN 0-88192-000-2