Ekebergskråningen – et bynært turområde


Ekebergskråningen naturreservat er delt i to av Kongsveien og trikketraseen mot Ljabru. Utsikten fra en av bergflatene er upåklagelig.

For beboerne i Oslo indre by øst og bydelen Nordstrand er Ekebergskråningen et viktig tur- og rekreasjonsområde. De spesielle topografiske, geologiske og lokalklimatiske forholdene gir grunnlag for stort biologisk mangfold, inkludert variert og spennende flora. I området finner vi også hovedstadens eldste registrerte kulturminner.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Ved Sjømannsskolen helt nord i verneområdet er det godt bevarte helleristninger som er 6000-7000 år gamle.

Skråningen ligger vendt mot vest og heller nokså bratt nedover mot Oslofjorden, mens det øverste partiet er kupert, men lettere tilgjengelig. Nederst grenser området til den sterkt trafikkerte Mosseveien (E18). Naturområdet utgjør omtrent 800 dekar, og av disse ble 387 dekar av det bratteste og mest utilgjengelige terrenget vedtatt vernet av Kongen i statsråd 27. juni 2008 som Ekebergskråningen naturreservat.

Det er påvist 144 ulike arter av karplanter i reservatet. Miljøverndepartementet uttalte etter vedtaket: «I Ekebergskråningen finner man en av Norges aller mest verdifulle lokaliteter for sørøstlig varmekjær kratt- og bergflatevegetasjon. Hele 78 ulike arter av busker og trær lever her. Flere av artene er sjeldne og truet. Verneområdet inneholder også et spennende helleristningsfelt. I Ekebergskråningen ligger dessuten bergarter med en aldersforskjell på imponerende en milliard år i direkte kontakt med hverandre!»

I de bratte områdene nederst mot Mosseveien (E18) kan man botanisere og minnes den istykkersprengte Sjursøya, som i dag er terminal for Oslo havn.

Ekebergskråningen ligger i den såkalte Ekebergforkastningen, som ble dannet i karbon-permtida. Den blir regnet som den mest verdifulle delen av forkastningssonen på østsiden av Bunnefjorden.

Hovedtema for park & anlegg 8/2021 er Idrett, fysisk aktivitet og turveier. Redaksjonen er i gang med det redaksjonelle innholdet i utgaven, som vil inneholde artikler som viser varierte muligheter for friluftsaktiviteter ulike steder i landet. Tilrettelegging og tilgjengelighet er sentrale stikkord i temaartiklene.