God oppslutning om NTFs årsmøtekonferanse i Bergen


Norsk Trepleieforum inviterte tradisjonen tro til to dagers årsmøtekonferanse 9. og 10. mars med vestlandsavdelingen som arrangør. Konferansen hadde tittelen «Trær under press». Det er mange farer som truer trær, og første dag fokuserte på forvaltning og beskyttelse av trær i bymiljøer, med eksempler fra Larvik, Bergen, Oslo, Stavanger og København. Annen dag dreide seg først og fremst om biologiske trusler, det vil si sykdommer og andre skadegjørere. Trusselen er stor fra flere alvorlige skadeorganismer som følger med importerte trær, men også sykdommer som smitter på annet vis.

Askeskuddsyke, almesyke og ulike arter av Phytophthora er alle alvorlige trusler mot norsk natur og plantet vegetasjon. Konferansen ble avsluttet med flotte bilder av imponerende, gamle, styvede eiketrær i Berge landskapsvernområde  i Tørvikbygd, Hardanger. Styvingen her opphørte når skipsbygging med eiketømmer ikke lenger var aktuelt. Foredraget viste hva trepleiere kan bidra med for å få på plass en forvaltningsplan og fornuftig skjøtsel av et sårbart naturområde.