Kan norske planteskoler levere?


Produksjon av prydepletrær i Blådike planteskole.

I forbindelse med utgave 8/2017 gjengir vi hele artikkelen fra NGF Tidsskrift 1917:

Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 1. august 1917 7. aarg. Nr. 14

Er de norske planteskoler leveringsdygtige eller kan de bli det?
Overgartner Wangs foredrag ved aarets repræsentantskapsmøte.
Ærede kolleger!
Dette er det spørsmaal eller rettere sagt de to spørsmaal, hvis diskussion jeg har faat den ære at skulle indlede.
Jeg gaar ut fra, at der med spørsmaalet menes, om planteskolene for tiden kan dække landets behov for planteskoleartikler, som her let kan kultiveres, eller om de kan komme til at gjøre det.

Karplanteproduksjon av norsk einer i Tromøy planteskole.

Til det første spørsmaal maa da desværre svares nei.
Der er rigtignok nogen ganske faa artikler de norske planteskoler de fleste aar har nok av f. eks. ribs- og solbærbuske; vi var ogsaa godt igang med stikkelsbærbuske, da stikkelsbærdræperen kom med sit følge av panikforholdsregler og gjorde et stort skaar i produktionen av dem; den er endnu paa langt nær kommet op til den størrelse, den hadde før sygdommen optraadte for første gang.
For de fleste artiklers vedkommende kan vore planteskoler ikke tilnærmelsesvis dække behovet, vi er henvist til import i stor maalestok, selv av artikler, vi meget let selv kunde kultivere. At dette ikke er som det skal være, skulde synes unødig at paavise. Denne sak er av saa pas stor betydning baade for den norske gartnerstand, det norske havebruk og hele landet, at det godt kan lønne umaken at søke grundene til misforholdet opklaret; ti før man tilbunds kjender og erkjender dem, kan man ikke gjøre sig noget begrundet haab om bedring.

 

Treproduksjon i luftbeskjæringskar hos Folkvord Planter.

Den væsentligste for ikke at si den eneste grund, er absolut den, at vi ikke kan staa os i konkurrancen med utlandet. Men hvorfor kan vi ikke det, spørges der. Jo, siger nogen: Jorden og klimaet er ikke slik i landet, at her kan tiltrækkes ordentlige trær, roser og busker.
Kan nu dette ræsonnement være rigtig?
Jeg mener nei, nei og atter nei!

Paa den jord og i det klimaet, hvor indførte utenlandske trær og busker kan vokse godt, blomstre og bære fin frukt, maa da ubetinget ogsaa disse planter kunne tiltrækkes i planteskolen. Selv om man aldrig endnu hadde set virkelig førsteklasses norske planteskoleprodukter, maatte man kunne si sig selv, at klimatet og jordbundens beskaffenhet ikke kan stille nogen uoverstigelig hindring i veien for, at vi kan bli selvhjulpne paa omraadet, de kan i det høieste fordyre kulturerne endel for os, idet vi ofte trænger 1 aar længer til forskjellige kulturer.
Det er heldigvis ogsa, naar det gjælder planteskoledriften, at man maa sande disse Bjørnsons verselinjer: «Vi har sommersol nok, vi har sædejord nok o. s. v.» Man har sammenlignet os med Danmark og anført, at danskerne har kunnet klare sig i konkurrancen med f. eks. tyskerne ogsaa paa planteskoleomraadet. Ja vel.
Forskjellen i forholdene mellem Norge og Danmark er imidlertid ogsaa meget større end den mellem Danmark og Tyskland, de to sisste staar her noksaa like, mens forskjellen mellom de to første springer ganske klart i øinene, selv om ikke forskjellen i klima og jordbund er saa overvældende.

 

Formering med stiklinger på friland i Grimstad planteskole.

De danske planteskoler hadde været i fuld og god drift længe før vi tænkte paa at begynde. Allerede dette har git dem et forsprang, som jeg tænker enhver vil kunne indse, at det er vanskelig at indhente uten en effektiv beskyttelse, især da de danske planteskoler allerede tidlig hadde indrettet sig med eksport til Sverige og Norge for øie; de er nu store kapitalsterke forretninger med en utstrakt fast kundekrets her i landet, hvor man kun har smaa forretninger, som endnu stræver med barnesygdommene og derfor har hat vanskelig for at konkurrere med utlændingerne.
Danmark er av utstrækning et litet land med utmerkede kommunikationer og tæt befolkning, der driver en meget stor fruktavl og stort havebruk i det hele tat, med derav følgende stort forbruk av planteskoleprodukter.
Dertil kommer, at klimatet er ens saa at si over hele landet.
Som følge av disse forhold kan man dernede drive meget store forretninger, idet man fra et sted, paa kort tid og med forholdsvis smaa fragtutgifter kan sende sine produkter utover hele landet uten at komme i konflikt hverken med jordbunds- eller klimatiske forhold.
Anderledes hos os.
Vort land er langstrakt fra syd mot nord og sterkt indskaaret av lange, trange fjorddistrikter, saa de klimatiske forhold er yderst uensartet, har forholdsvis daarlige kommunikationer og dyre fragter, og herav følgende langvarig transport med hyppige omladninger. Dette er ting, som gjør, at det er vanskelig for ikke at si umulig at drive virkelig store planteskoler i alle fald for større artikler som frukttrær og lignende. Dette vilde heller ikke være heldig for fruktavlens skyld, da frukttrærne helst burde være tiltrukne under noget nær samme forhold hvad klima og jordbund angaar.
Det ideelle her i landet vilde efter min mening ubetinget være, at der laa en eller et par gode planteskoler i al fald for frukttrær i hvert fruktdistrikt, og at deres produktion var avpasset efter vedkommende distrikts behov baade hvad størrelse og sortiment angik.
Her i landet har jo imidlertid det motsatte forhold i mange aar været tilfældet, idet de fleste planteskoler i landet har været samlet i et distrikt, hvor træfrukt slet ikke trives eller i al fald kun trives daarlig. Hvordan dette forhold er opstaat, hører jo imidlertid ikke herhen, men det har ikke været heldig.
Man behøver ikke at være meget hverken av forretningsmand eller fagmand for at kunne si sig selv, at planteskoledriften falder meget billigere, hvor man kan drive store forretninger end der, hvor man er henvist til kun at drive smaa.
Dertil kommer, at arbeidslønnen er meget lavere i Danmark end her, at arbeidstempoet er meget raskere og at i de store forretninger dernede anvendes moderne arbeidsbesparende maskiner, hvis anskaffelse de smaa norske planteskoler ikke har raad til.
Alt ialt tror jeg ikke det er nogen overdrivelse at si, at naar utgifter til administration og alt medregnes, vil hvert enkelt træ og busk kunne produceres for under det halve i en stor planteskole i Danmark i sammenligning med i en av vore smaa norske.
Og endda er ikke Danmark vor værste konkurrent. Vi oversvømmes til stadighet av varer fra Tyskland og Holland, disse lande sælger ofte til saa billige priser, at det ikke engang er lønnende for dem; men som fra et forretningsmæssig standpunkt kun kan forsvares som den eneste mulige maate at omsætte en momentan overproduktion av enkelte artikler paa, uten at trykke priserne for langt ned i deres egne land.
Disse vanskelige konkurranceforhold har skapt en usikkerhet, som har bevirket, at planteskoledriften har lønnet sig daarlig her hjemme, og eierne har kviet sig ved at ofre den gjødsel, det arbeide o.s.v. paa bedriften, som betinger gode kulturer; man har hyppig arbeidet efter systemet «at spare paa skillingen og la daleren gaa».
Kvaliteten av de producerte varer er gaat ned istedenfor op, man har solgt mest mulig, selv om kvaliteten ikke altid har været saa god, og de norske planteskoler er i stor utstrækning kommet i miskredit. Utviklingen er stanset.
Med hensyn til det andet spørsmaal: Kan de norske planteskoler bli leveringsdygtige? vil jeg svare et aldeles uforbeholdent ja.
Det kan ikke være et øiebliks tvil om, at hvor der kan drives lønnende fruktavl i vort land, der kan ogsaa drives planteskoler til opelskning av det nødvendige plantemateriel. Langs hele vor sydvestlige kyst har man de aller bedste betingelser for formering ved træagtige stiklinger paa friland, fuldt saa gode som i Danmark.
Paa denne maate kan formeres og kultiveres alle vore bærbuske samt en hel del av vore vigtigste prydbuske og trær.
For urteagtig formering av prydbuske og trær under glas er forholdene omtrent like gode overalt, og vi kan selvfølgelig viderekultivere paa friland, der hvor de enkelte sorter ellers kan trives, saa her er det kun spørsmaal om initiativ og om at gjøre kulturerne regningssvarende.
Av allé- og større naaletrær er der vel ingen som tviler paa at vi kan kultivere hvad vi har bruk for, smaaplanter av løvtrær og naaletrær tiltrækker de offentlige forstplanteskoler i tilstrækkelig mængde, saa man behøver ikke at klatte med frøformeringen, hvis man ikke ønsker det.
For rosenes vedkommende mener jeg det er tilstrækkelig bevist, at vi kan levere en fuldt ut tilfredsstillende vare her fra Stavanger og Sandnes, og det er min personlige overbevisning, at man ogsaa paa de fleste andre steder her i landet kan greie det, naar bare de rette folk slipper til, og forholdene blir slike, at vi kan konkurrere med utlandet ogsaa naar det gjælder en gros-prisen, den nødvendige utvidelse vil da komme av sig selv.
Hvis man skulde finde at planteskolene herborte ser noget defekte ut for øieblikket, vil jeg be erindret, at vi lever i ekstraordinære tider med særlig vanskelige forhold for planteskoledriften.
Forstaar man og vil man indrømme betydningen av at landet med tiden saavidt mulig kan komme til selvhjulpenhet paa planteskoleomraadet, maa man ogsaa ville det eneste middel, ved hjælp av hvilket dette kan opnaaes, nemlig en effektiv beskyttelse mot den utenlandske konkurrance.
Mit syn paa toldspørsmaalet er imidlertid saa vel kjendt fra tidsskriftet i vinter, at jeg her ikke skal opta tiden med en gjentagelse, jeg vil kun faa lov til at understreke, at indførelse av en effektiv toldbeskyttelse paa planteskoleartikler kun er at øve simpel retfærdighet mot denne gren av faget, da alle de øvrige grene har sin.
Jeg vil slutte med at uttale som min inderligste overbevisning: Spørsmaalet er ikke: «kan planteskolerne bli leveringsdygtige», men: «vil man at planteskolerne skal kunne bli det?».