Anleggsjord og klimaregnskapet


 Mange seriøse jordleverandører produserer kompostbasert anleggsjord. 

«Anleggsbransjen må ta medansvar for framtidas klima. Jordhåndtering er en viktig del av dette. En god start er et bevisst forhold til myrjord.» skriver Agnar Kvalbein i park & anlegg 4/2019, som blir utgitt 3. mai.

«Vi må gjøre jordhåndteringen mer klimavennlig. Korte transportavstander er viktig, men i første rekke må vi håndtere myrjorda annerledes.» Kvalbein foreslår tre konkrete tiltak som bestillere og planleggere i vår sektor kan gjennomføre:

• Still krav om torvfri anleggsjord ved bestilling. Da vil markedsverdien for torv bli redusert.
• Forlang at myrjord blir erstattet med kompost som jordforbedringsmiddel (toppjord) ved terrenginngrep.
• Planlegg gode massedeponier for konservering av myrjord som en del av prosjektbeskrivelsen.
Det siste punktet innebærer at myrjorda blir plassert i daler og søkk, med en oppdemming som sikrer høy grunnvannstand og dermed liten nedbryting av torva.
Kvalbein ser positivt på de mange virksomhetene som i dag produserer kompost til jordforbedring fra det som tidligere bare ble oppfattet som brysomt avfall fra hager, parker og husholdninger.

I artikkelen har han også beregnet klimaavtrykket av å spa opp én kubikkmeter torv.

Les mer om grøntanleggsbransjens ansvar for denne delen av klimaregnskapet i park & anlegg 4/2019.