Dødt eiketre er bevart


Det døde treet på Blindern har fått solid oppstøtting.

På campus Blindern ved Universitetet i Oslo har et dødt eiketre fått solid oppstøtting, slik at det kan bli stående som habitat for småkryp, sopper og lav i mange år framover.

Mellom Blindernveien og biologibygget ved Universitetet i Oslo (UiO) på Blindern finnes et lite skogholt som blant annet inneholder syv eiketrær med omkrets over 230 cm. De to groveste eiketrærne har stammeomkrets over tre meter, og de fleste eikene har en del død ved i krona. Det ligger også noe død ved på bakken. I tillegg til eik finnes det noen eldre trær av lønn, ask og alm på stedet, samt en god del oppslag av løvtrær. Området er registrert som en viktig naturtype og har fått B-verdi.

I utkanten av den lille skogen står et dødt eiketre, og dette ønsker universitetet at skal få lov til å stå. Men for å sikre at treet ikke er en fare for omgivelsene er enkelte greiner fjernet, og det er bygd en kraftig stålkonstruksjon til oppstøtting. Anleggsgartnerfirmaet A. Tuvsjøen AS har støpt fundamentene og satt smågatestein som var midlertidig fjernet, mens Ekeland

Representanter fra Parkavdelingen ved UiO deltok på en liten seremoni 21. juni for å markere at det døde eiketreet er sikret. F.v. Dag Vargset, Katrine Johansen, Martin Wynn, Morten Lønmo og Jorun Hovind.

Service Mekanisk Verksted AS har laget og montert selve oppstøttingen.
Eiketrær er generelt viktige for en rekke sjeldne insekt- og sopparter. Slike trær er særlig viktige når de blir eldre og etter hvert hule. Bård Bredesen i Bymiljøetaten i Oslo uttaler om betydningen av å bevare det døde eiketreet stående: «Det er sannsynlig at treet har betydelig verdi for insekter og eventuelt sopper (inkludert rødlistearter), ettersom dette er ett av få døde, stående og samtidig virkelig gamle eiker vi kjenner til i Oslo, og at treet samtidig står inntil et område med flere virkelig gamle og synlig hule eiker. Treets verdi vil sannsynligvis øke hvis det får mulighet for å stå i området i lengre tid.» Han påpeker at bevaring av treet er i tråd med kommuneplanens bestemmelser om bevaring av verdifulle naturtyper, og at det ikke er anledning til å gjøre tiltak som forringer naturtyper med A- eller B-verdi. Konklusjon: «Vi anbefaler på det sterkeste at treet ikke blir fjernet, ei heller beskåret i nevneverdig grad.»

Parksjef Jorun Hovind i Eiendomsavdelingen ved UiO forteller at bevaringen av det døde eiketreet inngår som en del av miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet. Her heter det blant annet at det som et strakstiltak i år skal gjennomføres en kartlegging av biomangfoldet på campusene til universitetet. Et mål fram mot 2020 skal være at UiOs utearealer har et biomangfold som bidrar til Oslos naturmangfold og at det biologiske mangfoldet skal økes ved å legge til rette for flora og fauna. På lengre sikt skal «UiOs utearealer fremme miljø og biologisk mangfold og skape trivsel og naturglede.»