Flomsikringstiltak på Røyslimoen – omlegging av elva Åretta


Som et flomsikringstiltak har elva Åretta fått nytt, slyngende løp og tilrettelagte plasser for publikum. Foto: Kari Havnevik

Lillehammer kommune har de senere årene vært utsatt for store flomskader etter intense nedbørhendelser. Multiconsult har fulgt oppdraget «Overvann- og flomsikringstiltak på Røyslimoen» fra prosjektering til byggeplassoppfølging.

Landskapsarkitektene i Multiconsult skriver i park & anlegg 5/2022: «I 2013 og 2014 oppsto det store skader på infrastruktur, nærings- og boligbebyggelse i nærheten av elva Åretta på Røyslimoen. Noe av dette skyldes manglende kapasitet på viktige kulverter som fører elva forbi næringsbebyggelsen og under Røyslivegen. For å flomsikre området ønsket kommunen å legge om og åpne opp Åretta i et nytt flomløp over en strekning på rundt 350 meter. I 2014 tok vårflommen med seg hele veikrysset, og det måtte raskt settes opp en ny bro. I forbindelse med det nye flomløpet ville kommunen også at den opprinnelige veitraseen ble reetablert.»

Da Multiconsult ble engasjert for å flomsikre området, var det allerede gjennomført to forprosjekter: – Det ble en lang diskusjon med kommunen om utforming av strekningen og endring av tidligere premisser i forprosjektene, sier Kari Havnevik, landskapsarkitekt i oppdraget. – Det ene forprosjektet hadde prosjektert en rett kanalutforming uten merverdi til området rundt. Stedet er et knutepunkt rett utenfor Lillehammer, så vi viste kommunen at det hadde potensial til å bli noe mer.

Resultatet er blitt en bærekraftig løsning som gir merverdi til området: – Dette er mer enn et flomsikringsanlegg, det er blitt et utrolig fint bydelssentrum, uttalte ordfører Ingunn Trosholmen under åpningen i fjor høst.

Omtale og bilder fra prosjektet er én av flere interessante artikler i temautgaven om overvannshandtering som utgis 3. juni.