Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til fjellnatur

I dag blir det markert at prosjektet er gjennomført, selv om det fortsatt vil ta noen år før alle sår i fjellandskapet har grodd igjen.

Tekst: Ole Billing Hansen

Tidligere Hjerkinn skytefelt omfatter 165 kvadratkilometer. Det meste av arealet ligger 1000 til 1200 meter over havet i et høyfjellsøkosystem i Dovre og Lesja kommuner i Oppland. Statskog er grunneier, mens kommunenes fjellstyrer forvalter det meste av arealet etter fjelloven.

Det var et stortingsvedtak 23. mars 1999 som fastslo at det nedlagte Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell skulle tilbakeføres til mest mulig opprinnelig naturtilstand, det vil si slik området var i 1923 før skytefeltet ble etablert. Vedtaket forutsatte at det meste av det tidligere skytefeltet skulle vernes som landskapsvernområde og nasjonalpark. I nærmere 30 år har det vært arbeidet med restaureringstiltak som har omfattet skyteanlegg, veier og massetak. Dette er det største og mest ambisiøse restaureringsprosjektet som noen gang er gjennomført her i landet. 5200 dekar, noe som tilsvarer omtrent ett tusen fotballbaner, er restaurert. Blant annet er mer enn 14.000 større og mindre blindgjengere destruert og 550 tonn med metallskrot er ved hjelp av innsatsen fra soldater og andre militære blitt fjernet. Femti kilometer med vei er gravd opp og revegetert, og 55 bygninger og installasjoner er revet.

Samme vei etter at terrengformingsdelen av tilbakeføringen er gjennomført i september 2010. Siden er det sådd lokalt gras og plantet ut små vierplanter for å revegetere traseen. Foto: Dagmar Hagen, NINA

Det er lagt vekt på at alt plantemateriale brukt i restaureringen skal være stedegent. Derfor er det samlet inn frø av gras og andre urter fra nærområdene, og lokale stiklinger er hentet for å produsere de til sammen 47.000 vierplantene som er plantet ut for revegetering etter at veier og masseuttak er tilbakeført til mest mulig naturlige formasjoner. Til sammen har prosjektet kostet 575 millioner kroner. – Det er ikke mange meterne vei eller mange rundkjøringer vi får for den prisen. Egentlig er summen veldig lav, sier Pål Skovli Henriksen i et intervju med Aftenposten. Henriksen har vært prosjektleder for Forsvarsbygg.

park & anlegg har omtalt prosjektet flere ganger, blant annet i artiklene «Restaurering etter naturinngrep 7: Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål» i utgave 7/2013 og «Naturrestaureringen fortsetter på Hjerkinn» i utgave 7/2014. Her omtales blant annet hvordan Inge Fredriksen i Tromøy planteskole har bidratt med oppformering av Salix. Biolog og seniorforsker Dagmar Hagen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vært engasjert i Hjerkinn-prosjektet fra starten. Hun forteller til Aftenposten 12. september at prosjektet hadde en litt famlende oppstart, for det fantes ingen lærebok eller oppskrift på hvordan dette skulle gjøres. Prosjektet har gitt masse verdifull praktisk erfaring som kan være til nytte ved større revegeteringsprosjekter både her til lands og internasjonalt.