Innspillsmøte for tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer


Miljødirektoratet har hovedkontor i Trondheim. Bygget ligger på Brattøra. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterte til innspillsmøte 19. mars i forbindelse med arbeidet med å utvikle en tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer. Det møtte om lag 50 interesserte, inkludert deltaker fra møterom i Trondheim og Bergen.
Arbeidet med en tiltaksplan mot fremmede organismer har sitt utgangspunkt i «Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter» fra 2007 og Stortingsmelding 14 (2015-2016) «Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold». Sistnevnte melding fastslår blant annet: «Klima- og miljødepartementet vil i samråd med berørte departementer utarbeide en samlet, prioritert tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer».

Samarbeid

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å invitere berørte sektormyndigheter til et samarbeid om å utvikle et forslag til en samlet prioritert tiltaksplan, og det er opprettet en direktoratsgruppe som skal lede arbeidet med å utvikle planen. Gruppen har utarbeidet seks såkalte arbeidspakker som arbeidet skal ta utgangspunkt i. På denne bakgrunn inviterte Miljødirektoratet til innspillsmøtet der representanter for Sabima, FAGUS, Sandnes kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NINA og NIBIO ga tilbakemeldinger på arbeidet som skal gjennomføres i tiltaksplanen. I tillegg var det innlegg fra E-plant Norge, Norske Lakseelver, Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) og Naturvernforbundet.

Erfaringer fra møtet

Noen erfaringer fra møtet:
– Mange forholder seg knapt til ordet «skadelige» når det er snakk om fremmede arter.
– De fleste var (er?) opptatt av synlig flora når det gjelder skadelige innførte arter, i mye mindre grad til deler av kategorien «småkryp» og i liten grad til mikroorganismer.
– Ikke alle er opptatt av at restriksjoner bør være knyttet til region/naturtype/lokalitet.
– «Svartelista» er bare et grunnlag for myndighetenes vedtak i form av forskrift og regelverk, mens noen synes å mene at restriksjonene skal følge denne lista slavisk.
– Enkelte mener at spredningen av noen arter er kommet så langt at det ikke nytter å tenke på å utrydde dem – av praktiske og økonomiske grunner.

Miljødirektoratet opplyste ved avslutningen av møtet at forslaget til samlet tiltaksplan vil foreligge i månedsskiftet oktober/november. Den vil da bli sendt til innspillsorganisasjonene for gjennomsyn og kommentarer.

Les mer om bakgrunnen for møtet hos Miljødirektoratet.