Landskapslaboratorium


Alnarps landskapslaboratorium har parseller med ulike løvtreslag.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Ved Campus Ås har det i noen tid vært arbeidet med tanker om et såkalt landskapslaboratorium. Ideen er å utnytte parkområdet, skogen og kulturlandskapet ved universitetet mer målbevisst til ulike forskningsprosjekter og undervisningsopplegg. Ved Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp har det eksistert et landskapslaboratorium siden omkring 1990. Agr. doktor Björn Wiström ved Landskapsarkitektur, planering och förvaltning er for tiden ansvarlig for landskapslaboratoriet på Alnarp. Han var invitert til Landsam, NMBU torsdag 25. januar som sensor for en masteroppgave med tema landskapslaboratorium. Landskapsarkitekturstudentene Hannah Øksendal og Kristin Kvam Lyngstad presenterte masteroppgaven sin. Oppgaven er en mulighetsstudie for et landskapslaboratorium på og i tilknytning til Campus Ås.

Etter presentasjonen fikk fagfolk ved Institutt for landskapsarkitektur en orientering om funksjonen til, innholdet i og skjøtselen av SLUs landskapslaboratorium, som ble anlagt på jordbruksareal, m

Forsøksplanting med skyggetålende underskogsarter.

en som i dag i hovedsak framstår som en løvskog med parseller av ulike treslag. Hver parsell er satt sammen av ensartede eller kombinerte bestand, og noen inngår i forsøk med ulike typer undervegetasjon. Gjennom løvskogen er det anlagt barkdekte stier og åpne

På fuktige steder er det lagt godt til rette for besøkende.

glenner med grasdekke, noe som gjør området til et yndet sted for mosjon og rekreasjon. Landskapslaboratoriet inneholder også elementer av «creative management». Blant de mest synlige innslagene er områder med formklipt bøk.

Innslag av «creative management».