Lokal overvannsdisponering (LOD) i et nettverk


Under denne delen av skolegården ligger et stort vannmagasin bygd opp av regnvannskassetter. Foto: Søren Holgersen

Tema for park & anlegg 5/2021 er «Handtering av overvann: blå-grå-grønne tiltak». Redaktør Søren Holgersen i vårt søsterfagblad Grønt Miljø forteller i denne utgaven om hvordan man på Frederiksberg i den danske hovedstaden gjennom flere trinn har bygd LOD-tiltak som er koblet sammen i et nettverk.

Det lavtliggende og relativt flate København-området har, av bitter erfaring og 200-årsflom, måttet ta betydelige grep for å forbygge oversvømmelser forårsaket av skybrudd. I området rundt P.G. Ramms Allé på Frederiksberg har kommunen i løpet av tre år etablert regnbed mellom trærne langs gaten, bygd magasiner for overvann og benyttet en skolegård til å bygge forsenkninger og magasin som til sammen kan romme 1500 kubikkmeter overflatevann. Forsenkningene bruker barna på skolen i det daglige til ballspill og annen lek, men dersom området igjen skulle oppleve intense nedbørepisoder, vil de inngå i handteringen av regnvannet.

«Inntil videre blir disse tiltakene samlet sett ansett som gode nok,» ifølge myndighetene.