Stein av naturlig sementert sand

Benker og bord av sandsteinblokker er tunge og tyverisikre. Privathage i Skudeneshavn på Karmøy.

Sandstein består av sandkorn som blir holdt sammen av et mineralsk bindemiddel. Arkose er en type sandstein som i hovedsak består av kvarts og feltspat, mens bindemiddelet vanligvis er kalsitt eller jernoksid. Karmøy Naturstein utvinner en skifrig arkose fra en forekomst på Hillesland på Karmøy. Sandstein er en sedimentær bergart. Den består av sand som opprinnelig er avsatt i elver, langs kysten eller i ørkenområder. Sanden er siden blitt begravd, sementert i det som kan være kilometertykke lag. Der er den påvirket av trykk og høy temperatur.

I likhet med vanlig sand er hovedbestanddelene kvarts og feltspat  Bindemidlet er oftest kvarts, kalk eller leire, men det kan også være jernforbindelser. Fargen varierer fra gråhvit til rødbrun. Arkose er en oftest en grovkornig, rødlig sandstein med mye feltspat, mens gråvakke er mer finkornet og grågrønn. En gammel fellesbetegnelse på arkose og gråvakke i Skandinavia er sparagmitt. Her i landet finner vi sandstein blant annet i Trysil, på Ringerike, i Oslofeltet, på Vestlandet, i Sør-Trøndelag og i Finnmark. Det kan finnes fossiler i slik stein.
Sandstein har vært mye brukt til bygningsstein, som heller og som slipestein, kvernstein og til bryner. Noen sandsteiner er porøse. Mellomrommene mellom sandkornene er da ikke helt fylt av bindemiddelet men kan isteden inneholde vann eller petroleum. Denne typen sandstein er viktige reservoarbergarter for olje og gass, slik vi finner mye av den i Nordsjøen.

Arkose er en middels til grovkornig sandstein som i hovedsak består av kvarts og minst en firedel feltspat, samt noe kalsitt eller jernoksid som «sement». Bergarten har oppstått ved rask forvitring, transport og sedimentering av granitt eller granittgneis i vann. Fargen avhenger av innholdet av jernoksid og andre mineraler. Den er ofte lyst brunlig, men kan også ha grålig eller rosa skjær.
Forekomsten på Hillesland er en fire kilometer lang og om lag 200 meter bred gang som går dypt. Arkosen her består av om lag 40 % kvarts og 35 % feltspat. De små, opprinnelige mineralkornene er blitt utsatt for stort trykk, og massen er skjøvet oppover i fjellkjeden slik at bergarten nå står i en om lag 30 graders vinkel med horisontalplanet. Fargen på Hillesland-arkosen er grønnlig grå med lysere, gulgrønne spetter. Innholdet av jernoksid gjør at overflaten etter hvert kan få en brunlig patina. Steinen er skifrig med jevne bruddflater.
Arkosen fra Karmøy er grundig analysert av Natursteinlaboratoriet hos SINTEF Byggforsk i Trondheim. Den har sammenliknbare egenskaper med granitt, men har kløv og kan utvinnes som blokker eller plater.

Kilder
Hansen, O.B. 2005. -Naturstein ut til folket! park & anlegg 4(3):10-12
Haugen, H. 2004. Gjør stein til brød, i heftet «Bruk av naturstein». Bondevennen, 40 s.
Store norske leksikon (www.snl.no) Wikipedia