Nytt terreng og naturlig vegetasjon på Langøya


På Langøya ved Holmestrand tar man i dag imot og behandler de fleste typer uorganisk farlig avfall og forurensete masser. Etter hvert skal hele øya få nytt terreng og mest mulig naturlig vegetasjon.

Langøya er om lag tre kilometer lang og ligger i Re kommune i Vestfold. Øya består av kalkstein fra kambro-silur, dannet for 300-400 millioner år siden. Takket være kalkholdig jordsmonn og moderate vintertemperaturer har området en spesiell flora og fauna.

Fra gammelt av har det vært drevet uttak av kalkstein på øya, og i 1899 ble det satt i gang industrielt uttak av kalkstein for bruk i sementproduksjonen på Slemmestad. Fram til 1985 var Langøya en råstoffkilde, og det ble tatt ut om lag 45 millioner tonn stein. Dette året ble produksjonen av sement nedlagt. Resultatet av mer enn åtti års industrivirksomhet var to kratere som går ned mot 80 meter under havnivå.

Etter 1985 har Langøya i hovedsak blitt brukt til behandling og sluttdeponering av miljøfarlig avfall, uorganisk industriavfall, oppgravet grunn og sedimenter. Avfallet blir omgjort til stabilt materiale som blir brukt til å fylle igjen de store kraterne. Norsk Avfallshandtering AS ble etablert ved et stortingsvedtak i 1991.

I dag er anlegget hundre prosent privateid ved Gjelsten Holding, og virksomheten har navnet NOAH AS.

Etter hvert som kraterne blir fylt igjen, skal terrenget så langt som mulig føres tilbake til tidligere utseende, og revegetering av den nordre delen av deponiene er godt i gang. Nordspissen av øya har ikke vært berørt av uttaksvirksomheten og er allerede et naturreservat. I 2016 begynte arbeidet med å forme terrenget og revegetere området rett sør for naturreservatet. Landskapsarkitekt Helene von Hanno Bast Sørum i Hjelnes Consult (nå COWI) og planteviter Kristin Moldestad hos COWI har ledet arbeidet i tett samarbeid med de miljøansvarlige i NOAH og med hjelp av botaniker Odd Stabbetorp.

park & anlegg var invitert til en befaring på Langøya 14. august for å se de foreløpige resultatene av terrengformingen og revegeteringen. En reportasje fra prosjektet på Langøya kommer i en av høstens utgaver av fagbladet.

Les mer om avfallshandteringsanlegget og Langøya.