Forvaltning og governance av utemiljøer


Visse karaktertrekk ved utemiljøene støtter opp om bruksmåter som har sosiale motiver. Foto: Märit Jansson

I del 4 i denne serien i park & anlegg skriver Hanna Fors, Märit Jansson, Nina Vogel og Anna Sunding, landskapsarkitekter ved SLU-Alnarp, om forvalterens nye roller for rettferdig forvaltning og governance.

Boka «Urban open space governance and management» (2020) sammenfatter aktuell forskningsbasert viten om forvaltning og governance av utemiljøer. Den er et svar på behovet for å løfte forvaltningen innen både utdanning og praksis. Bak boka ligger en mangeårig innsats i arbeidsgruppen «Landskapets governance och förvaltning» ved Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. I park & anlegg blir bokas budskap sammenfattet på norsk i seks artikler. I artikkel 4 i park & anlegg 9/2022 skriver forfatterne:

«Dagens forvaltning av utemiljøer er under forandring. Dels endrer arbeidet seg stadig mer mot governance, det vil si samstyringsprosesser der flere brukere og andre aktører deltar. Dels blir de etiske perspektivene mer framtredende. Lovverket styrer ikke parkforvaltningen direkte, men flere spørsmål som angår forvaltningen er styrt av lover og forskrifter. Dette gjelder ikke minst for rettighetsspørsmål, som også omfattes av internasjonale konvensjoner. Disse spørsmålene, så vel som engasjement fra ulike lokale samfunnsgrupper, viser tydelig at vi har et ansvar for å handtere rettferdighetsaspekter i utemiljøene. Det påvirker forvalterens arbeid og rolle i dag og i tiden framover.

Noen steder har behov for omarbeiding for å bli virkelig inkluderende og anvendbare for mange brukere. Foto fra Valbyparken i København: Märit Jansson

Det er særlig fire trender i samfunnet som påvirker deltakelsen i utemiljøforvaltningen i Europa i dag:

Brukermedvirkning koblet til sosiokulturelle målsetninger handler om å forbedre sosiale relasjoner og lette integrasjonen av minoriteter. Gjennom deltakingsprosesser kan mennesker skape steder for meningsfull bruk og utvikle relasjoner til disse stedene.

Det blir mer og mer vanlig med e-governance, det vil si å bruke elektroniske kommunikasjonsverktøy, slik som internettbaserte konsultasjonsplattformer, for å gjøre deltakingsprosessene enklere. Ved e-governance kan forvaltere få tilbakemeldinger på ideer eller involvere brukere i verdikartlegging eller budsjettering der medborgerne kommer med forslag og stemmer på dem.

Nedskjæringer i budsjettene for skjøtsel av utemiljøer tvinger kommunene til alternative løsninger for å opprettholde utemiljøenes kvalitet. Dette har ført til kontraktbaserte partnerskap mellom offentlige og private aktører, der for eksempel kommuner velger å legge skjøtselen ut på anbud eller lar private firmaer sponse den.

Den fjerde trenden er urbant landbruk og lokal matproduksjon. Byboere, særlig i vestlige land, viser økende interesse for hvor maten kommer fra og opplever plantedyrking som helsefremmende. Gjennom urbant landbruk blir det skapt unike typer utemiljøer, slik som kolonihager, felleshager og frukthager.»

Les hele artikkelen i messeutgaven av park & anlegg. Utgave 9/2022 blir utgitt 11. november og vil være tilgjengelig på Park og Anleggsmessen 24. og 25. november.