Respekt for fagkundskapen!

Denne notisen er sakset fra Norsk Gartnerforenings Tidsskrift 1. august 1920 10. aarg. Nr. 15, trolig ført i pennen av redaktøren:  «Stortinget har bestemt at naar der i Landbruksdepartementet sitter to sekretærer, den ene en meget dygtig havebrukskandidat med udmerkelse til sin eksamen og den anden med en meget misserabel juridisk embedseksamen, da skal den juridisk utdannede lønnes med kr. 500 mere end den anden! Dette er et talende tegn paa hvordan Stortinget værdsætter landbrukets og havebrukets mænd i forhold til juristerne. Og dette var vistnok en stor del av landbrukets mænd med at stemme for!
Naar skal det gaa op for landets kaarne at jordbrukets mænd – landets hovednæringsveis mænd – har krav paa likestillethet med de andre næringer? Det er paa denne maate man ansporer den landbruksstuderende ungdom at lægge sig i sælen!
Norges Storting anno 1920!»

(Ironi er ikke et nymotens påfunn.)