Ruten i Sandnes – et blå-grønt, bærekraftig byrom


Den vellykkede og populære Rutenparken er en vesentlig årsak til at Sandnes ble tildelt utmerkelsen Attraktiv by i år. Foto: Inger Anita Merkesdal

«Ikke mange norske byrom er blitt omtalt, diskutert og beskrevet så mye og så lenge som Ruten i Sandnes. De siste årene har temaet i hovedsak vært knyttet til ombyggingen og det enestående resultatet», skriver Inger Anita Merkesdal i park & anlegg 7/2022.

«Diskusjonen om hva Ruten skulle brukes til, har foregått i om lag 50 år. Utallige løsninger er presentert og forkastet. Da den endelige beslutningen forelå, innebar den blant annet å tilpasse nye Ruten den kommende bussveien. Også derfor ble det naturlig å se på hele arealet under ett.»

Overvannsløsningene i parken bidrar til å skape en frodig, robust park, hvor kommunen slipper å vanne. Foto: Inger Anita Merkesdal

Sandnes ønsker å være en by med gode byrom. Byen vil også mer, skriver Merkesdal: «Sandnes valgte tidlig å bli en foregangsby innen overvannshandtering og klimatilpassing. Nå er problematiske overvannsmengder et tema som opptar de fleste kommuner. Sandnes startet dette arbeidet for mer enn 10 år siden, og der andre fremdeles snakker, er en rekke tiltak gjennomført innerst i Gandsfjorden.»

Det bærende elementet for overvannsdisponeringen er at all nedbør skal infiltreres i grunnen og etter føringene fra kommuneplanen i stor grad handteres på overflaten. Trær og regnbed bidrar til økt biodiversitet, bedrer luftkvaliteten, gir trivsel og sirkulærdisponerer vann. Mer enn en tredjedel av den tidligere parkeringsplassen er beplantet. Det står trær overalt, både i parken og i kollektivterminalen: – Dersom noen fotograferer området ovenfra om noen år, vil hele Ruten se grønn ut. Da har trekronene bredt seg, beskriver prosjektleder Arne Jørgensen, som er klimasjef i Sandnes kommune. – Vi har laget et byrom med mange trær. Under granitthellene har trerøttene fri passasje gjennom biokull og kompostjord, og røttene har hele Ruten til sin disposisjon.

Hovedtema i utgave 7/2002 er «Byenes uterom – torg og plasser», et tema som har vist seg å være svært populært blant annonsørene. Det blir en stor utgave med mange artikler innen hovedtemaet. Utgivelsesdato er 9. september.