Salt og sprut fra biler skader og dreper stauder


Sprut fra vogntog og andre tyngre kjøretøyer i regnværsperioder nådde langt inn i regnbedet og ga stor erosjon når plantene hadde gått ut. Foto: Trond Knapp Haraldsen

I kommende utgave av park & anlegg skriver Kirstine Laukli, Marina Gamborg, Trond Knapp Haraldsen og Eva Vike om erfaringer knyttet til jord og vinteroverlevelse hos stauder i regnbed langs trafikkert vei. Det er en kortversjon av de første vitenskapelig publisert resultatene fra doktorgradsprosjektet til Kirstine Laukli.

«På bakgrunn av de undersøkelsene som så langt er ferdigstilt, kan en konkludere med at jorda som er brukt i regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate har fungert etter hensikten. Påvirkningen fra veitrafikken har vist seg å skape betydelige utfordringer for stauders overlevelse og vitalitet, og det er påvist store forskjeller mellom planteslagene i hvor godt de egner seg på slike steder,» skriver forskerne ved NMBU og NIBIO.

Undersøkelsen har vist at det er av stor verdi å foreta prøving under reelle miljøbetingelser langs en trafikkert vei. Resultatene i feltforsøket ga andre konklusjoner om stauders egnethet til bruk i regnbed enn i et innledende potteforsøk under kontrollerte betingelser.

Hosta viste tydelige tegn på misvekst ut mot kjøreveien. Foto: Kirstine Laukli

Fem planteslag er vurdert så langt, og forfatterne konkluderer: «Av disse har Hemerocallis (daglilje) vist seg å være godt egnet. Luzula sylvatica (storfrytle) viste seg å ikke tåle saltpåvirkningen av å stå nær veibanen. Skaden på plantene ble større år for år. Eurybia divaricata (skogaster) viste allerede i potteforsøket svak overlevelse. Plantene ble veldig skadd og gikk ut i regnbedene, spesielt nær veien og i bunnen av bedet. Denne arten viste seg derfor å være lite egnet til bruk i regnbed i veimiljø. Amsonia orientalis (orientamsonia) hadde svak vinteroverlevelse etter å ha vært både oversvømt og utsatt for tørke i potteforsøket. Allerede tidlig ble arten funnet uegnet til bruk i regnbed. Hosta (bladlilje) klarte seg forholdsvis godt i regnbedmiljø, bortsett fra der plantene ble utsatt for direkte sprut fra veibanen.»

Doktorgradsarbeidet fortsetter, og vi kan vente flere artikler med kunnskapsgivende resultater fra prosjektet i tida framover. En grundigere omtale de første publiserte resultatene kommer i park & anlegg 2/2022 med utgivelse 4. mars.