Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs


Tre bransjer har sammen utviklet et nytt fagskolestudium ved Norges grønne fagskole – Vea.

Tekst: Grethe Bøhn Busterud

Det nye tverrfaglige studietilbudet har som mål å oppnå samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering. Rørleggeren, maskinentreprenøren og anleggsgartneren møtes i studiet med en felles forståelse om hvordan man skal løse vannutfordringer i framtiden.

I dag sløser vi enormt med vannressursene våre. Vi MÅ bli flinkere og smartere til å ta vare på og gjenbruke vannet. Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Og kunnskapen om hvordan vi skal få til dette sammen, vil Norges grønne fagskole – Vea stå i bresjen for.

Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere.

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres flere medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet.

Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum. Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid om vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene, er viktig.

Kort oppsummert er dette et deltidsstudium over ett år (fra september til april). Det er nettbasert med sju fysiske samlinger à tre dager, og oppstarten vil bli i september i år.

For mer informasjon se: https://www.vea-fs.no/studium/sirkulaer-disponering-av-vann-vann-som-ressurs/