Forberedelsene til Park og Anlegg-messen 2017 er godt i gang


Mange av fjorårets kortkurser var svært populære, og det ble trangt om plassen.

Park & Anlegg-messen i 2016 var en god møteplass for grøntanleggsbransjen. Vel 2000 besøkte messen, og av disse deltok omtrent halvparten på kurs i løpet av de to dagene. Korte, inntil 30 minutter lange innlegg var mest populært.

– Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (naml) vil også i år arrangere kurs innen aktuelle fagtemaer, forteller prosjektleder Tor Jørgen Askim i organisasjonen. – I år vil vi prioritere de korte, 20-30 minutter lange innleggene. Kursene vil daglig ble gjennomført fra kl. 11.00 til 14.30.

Askim forteller om fire aktuelle temaer så langt:

– Krav til kvalitet og bærekraft i kontrakter – ved representanter for NHO og Oslo kommune.

-Utdanningsveier i anleggsgartnerfaget og kompetansekrav i sentral godkjenning.

– Nytt fagskoletilbud i lokal overvannsdisponering (LOD) ved Norges grønne fagskole Vea.

– Ti grep for mer bærekraftige grøntanlegg.

Han legger til at flere praktiske temaer vil komme med i det endelige programmet når dette foreligger.

Messen vil i tillegg by på det siste av teknikk og utstyr til grøntanlegg. Park og Anlegg-messen er en arena for nettverksbygging, faglig input og handel. – Sett av dagene 8. og 9. november på Norges Varemesse i Lillestrøm, oppfordrer namls prosjektleder.

Fagbladet park & anleggs utgave 9/2017 vil være årets messeblad.