Vellykket pilot våren 2017


Fornebuporten ble bygd av Steen & Lund AS og sto ferdig i 2016. Det var ett av de fem anleggene som ble studert i Søvolds bachelor-oppgave. Foto: Tormod Sola

En bacheloroppgave gjennomført etter innspill fra og i samarbeid med et anleggsgartnerfirma ble svært vellykket. Nå er det bare for andre bedrifter å kjenne sin besøkelsestid. – Er det temaer som bør undersøkes nærmere og som egner seg for en bacheloroppgave for en landskapsingeniørstudent, tar Institutt for landskapsarkitektur gjerne i mot en henvendelse – fra offentlig eller privat bedrift, sier Kirsten G. Lunde ved NMBU.

Amalie Søvold. Foto: Tormod Sola

Den 23. juni forsvarte landskapsingeniør Amalie Søvold sin bacheloroppgave for sensor og et lite knippe engasjerte fagfolk fra den «grå» siden av grøntanleggssektoren. Temaet var «Platebelegg av granitt på betongdekker – en vurdering av ulike overbygninger». Fem anlegg var gjennomgått og ble sammenlignet. Ideen til temaet kom fra Steen & Lund AS. Tormod Sola i firmaet har også vært biveileder for oppgaven, som har vært veiledet av dosent Kirsten G. Lunde ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU.

Obligatorisk
Fra og med kullet 2016-2019 er en bacheloroppgave blitt obligatorisk del av studieplanen for landskapsingeniørstudentene. I den anledning ønsket instituttet å prøve ut «bachelor i bedrift». Lunde forteller at det ble signert en avtale mellom studenten, bedriften og instituttet hvor roller, ansvar og studentens integritet var nedfelt. – Som hovedveileder er jeg godt fornøyd med dette forsøket. Bedriftens interesse for å få belyst temaet ga studenten svært god uttelling i veiledning basert på anleggserfaring generelt og spesifikt for ett av anleggene i undersøkelsen.

Viktig med stabil overbygning
– Det som er viktig i bacheloroppgaven, er at man må vite at det er av stor betydning å tilpasse de forskjellige fraksjonene i lagene i overbygningen for å unngå at lagene blander seg med hverandre. Det er i utgangspunktet lite rom for dimensjonering, og det er nødvendig at overbygningen er så stabil som mulig.
Søvold forteller at et annet viktig tema hun ser på i oppgaven, er å bruke et varmelag med drensasfalt. – Drensasfalten vil fungere som avretningslag og bidrar til å stabilisere overbygningen. Selv om drensasfalt er et «dyrt» alternativ, har det mange fordeler, understreker landskapsingeniøren.
– Fuger er et gjennomgående problem i nesten alle anleggene. Manglende fugemasse fører til vridninger og etter hvert avskalling og knusing. Det kan være lurt å undersøke og prøve ut forskjellig fugemasse og vedlikeholdsmaskiner for å finne ut hvordan fugene skal holde seg lengst mulig.

Positive erfaringer
– Jeg synes det har vært veldig spennende å samarbeide med bedrift. Jeg tror det var lettere å utforme oppgaven, da bedriften og veileder Tormod Sola hadde klare meninger om hva de ønsket oppgaven skulle handle om. Det var også en trygghet å vite at når jeg trengte hjelp, var det personer med god kompetanse jeg kunne kontakte, sier Amalie Søvold, som nå har Steen & Lund som arbeidsgiver.
– Det kan være vanskelig å trekke helt klare konklusjoner ut fra oppgaven, men den oppsummerer på en veldig god måte problemstillinger og anbefalinger for anlegg som blir bygd over betongdekker. Faktadelen tar for seg viktig fagkunnskap som det ofte kan være mye diskusjon rundt, sier Tormod Sola i Steen & Lund AS. – Alt i alt har dette har vært en positiv erfaring for oss. Det er en fin mulighet for kontakt og samarbeid mellom bransjen og NMBU, og det har vært spennende å følge utvikling av oppgave og kunnskap hos kandidaten.
– Instituttet håper nå at flere bedrifter, både offentlige og private, vil melde inn forslag til temaer for bacheloroppgaver av særskilt egen interesse, for deretter å inngå «bachelor i bedrift»-avtale med oss, sier Lunde.