Utvalg av flere norske treslag til grøntanlegg


Hannrakler hos Salix er viktige for pollinerende insekter. Foto: Per Anker Pedersen

I del to av artikkelen om utvalgsarbeidet innen viltvoksende treslag tar Per Anker Pedersen, Ellen Zakariassen og Kjersti Bakkebø Fjellstad for seg barlind, gran og ulike arter innen slekta Salix.

Relativt lys grønn klon av barlind med kompakt vaseform. Foto: Per Anker Pedersen

Forfatterne konkluderer slik: Innen barlind har vi flere lovende kloner, men ingen har søyleform og få har fått en tydelig treform. Det siste skyldes delvis at stiklingene er samlet fra sidegreiner. Nye innsamlinger fra individer med god stamme eller fra lederskudd kan være aktuelt. Barlindfeltet må uansett følges i noen år til for å kunne vurdere vokseform og andre egenskaper bedre.

Dvergtyper av norsk gran har vært lite brukt, men de kan kanskje bli mer aktuelle hvis tilbudet øker.

I de nyere feltene med Salix, hvor en rekke kloner har vist seg å ha liten verdi, særlig på grunn av soppangrep, kan mange kloner selekteres bort allerede i år. I denne slekta er det behov for å samle inn mer materiale, særlig av arter vi har lite materiale av eller som burde vært samlet inn i andre deler av landet.

Eksempel på barlindklon med uvanlig blålige nåler. Foto: Per Anker Pedersen

Potensialet norske treslag har som framtidige grøntanleggsplanter, avhenger ikke bare av viktige egenskaper som vokseform, friskhet, og spesielle karakterer av betydning for prydverdien. Den forventede etterspørselen i markedet og produsentenes krav til plantenes vekst og utvikling i produksjonsfasen er vel så viktige forutsetninger. For å sikre at materialet av de norske treslagene som er nevnt i disse artiklene blir vurdert for kommersiell produksjon, bør derfor produsentene inviteres til samarbeid i den siste fasen av utvalgsarbeidet.

Les hele artikkelen i park & anlegg 6/2021, som blir utgitt 25. juni.