Planlegg for flommen som kommer


 

Klimaframskrivninger for Norge fram mot 2100 viser at vi kan vente oss hyppigere og mer intens nedbør. Ekstremnedbør i kombinasjon med fortetting og en større andel harde flater øker risikoen for overvannsflommer i norske byer og tettsteder. Det er behov for å tilpasse overvannshåndteringen til endret klima.

I park & anlegg 6/2018 presenterer mastergradsstudentene i landskapsarkitektur, Marte Uthus Solum og Ragnhild Syrstad, et utdrag av masteroppgaven «Flommen kommer – En planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettsteder». I oppgaven er det utarbeidet en planleggingsmetode. Denne er testet i et case-område hvor det også er belyst andre virkemidler som er viktige for å gjennomføre klimatilpasset overvannshåndtering. Oppgaven er skrevet med støtte fra SINTEF.

park & anlegg 6/2018 kommer 29. juni.