Klare for Oslo-modellen?


Direktør Jørgen Leegaard i BNL.

Oslo kommune stiller krav til kvalitet, seriøsitet og bærekraft i sine kontrakter. Det gjelder blant annet krav om bruk av foretakets egne ansatte, fagarbeidere og lærlinger i bedriften. Men er anleggsgartnerbedriftene klare for Oslo-modellen?

– Kravene ble innført i fjor, så de anleggsgartnerbedriftene som ønsker oppdrag for kommunen, må bare innrette seg etter dem, sier direktør for samfunnspolitikk i BNL, Jørgen Leegaard.

Han regner med at flere kommuner etter hvert vil komme til å stille tilsvarende krav.

Oslo-modellen

Modellen i Oslo kommune kan oppfattes som et svar på et krav om økt bestillerkompetanse. Bedre kompetanse hos oppdragsgiver kan være ett av flere virkemidler i bekjempingen av arbeidslivskriminalitet. Oslo-modellen omfatter blant annet:

– At det i all hovedsak skal brukes egne ansatte i oppdragene.
– At det skal kreves tarifflønn mellom oppdrag.
– At minimum 50 prosent av arbeidstimene innen bygg- og anleggsfagene skal være utført av fagarbeidere.
– At minimum 10 prosent av arbeidet innen disse fagene skal være utført av lærlinger.
– At det bare skal være ett ledd i kontraktkjeden. (Innleie regnes som ett ledd.)
Med fagarbeidere menes i praksis personer som har fagbrev eller har NOKUT-godkjent fagutdanning fra utlandet. BNL ønsker en større prosentandel enn 50, gjerne opp mot 80, og håper andelen vil bli økt til 60 i løpet av kort tid. Flere anleggsgartnerbedrifter vil pr. dags dato slite med å oppfylle kravet om ti prosent lærlingeandel, så næringen ser at det kan bli rift om lærlingene framover. Dersom det ikke er lærlinger tilgjengelig, må det åpnes for unntak.

Les en lengre versjon av denne artikkelen i park & anlegg 3/2018, som utgis 6. april.