Leirblandet betong med armering av aluminium


Betongheller med armering av aluminium er lagt foran det nye inngangspartiet til Geitbåtmuseet. Bildet er tatt 14. mars. Foto: Jonathan Kalvik

Den nye kombinasjonen er både et lovende miljøtiltak og en god nyhet for saltpåvirkede områder. Ved Geitbåtmuseet i Valsøyfjord på Nordmøre og i et pilotprosjekt i regi av Hydro tester man ut et nytt konsept som har potensial til å endre tilvirkning og bruk av betong.

Tekst: Ole Billing Hansen

Ved innblanding av blåleire kan CO2-avtrykket ved framstilling av betong reduseres betydelig. Og dersom en bruker aluminium istedenfor stål som armering, er det mulig å oppnå nærmest evigvarende konstruksjoner uten fare for korrosjon, i områder som er utsatt for saltpåvirkning.

Betongelementene blir heist på plass høsten 2021. Foto: Runa Tunheim

Det er vanlig å bruke stål til armering, og jern er som kjent utsatt for å ruste, særlig når det er lufttilgang og stålet blir utsatt for vind og saltholdig vann. Forventet levetid for en betongkonstruksjon med stålarmering er femti til hundre år. Før den tid kan det bli behov for omfattende og kostbare reparasjoner. Aluminium ruster ikke, noe som innebærer at betongkonstruksjoner armert med aluminium i teorien kan stå «til evig tid».

Smeltepunktet for aluminium ligger omkring 700-800 grader, mens en ved produksjon av stål må opp i nesten 1500 grader. Energibesparelsen er stor, og aluminium til armering kan framstilles ved smelting av gamle bilmotorer eller annet gjenvinningsmateriale.

Ideen oppsto hos kjemiker Harald Justnes ved SINTEF i Trondheim, og det ble fram til i fjor gjennomført et forskningsprosjekt som var delfinansiert av Norges forskningsråd. Jonathan Kalvik er tømrerlærling ved Geitbåtmuseet. Han leste om arbeidet med lavutslippsbetong og tok kontakt med forskningssjef Justnes for å høre om det nye produktet kunne brukes i et nytt inngangsparti som skulle bygges ved Geitbåtmuseet. Landskapsarkitekt Runa Tunheim har utformet inngangspartiet. Det er inspirert av de mange «krokstøene» langs norskekysten. Prosjektet blir ferdigstilt i løpet av våren.

Les mer om den nye armeringsmetoden og inngangspartiet til Geitbåtmuseet i park & anlegg 3/2022, som blir utgitt 1. april.