Skifte av generalsekretær i NLA

Onsdag 29. november markerte Norske Landskapsarkitekters Forening at skifte av generalsekretær er gjennomført. Marit Hovi (t.h.) har i 24 år ledet sekretariatet i foreningen. Nå går hun av med pensjon. Det var mange godord å høre om det arbeidet hun har gjort. Medlemstallet har økt mye gjennom hennes periode, så arbeidet i sekretariatet er blitt atskillig mer omfattende. NLAs årbok har vært daglig leders, nå generalsekretærs, «hjertebarn». Det er en publikasjon som presenterer bredden av prosjekter som norske landskapsarkitekter tegner for å tilrettelegge funksjonelle og attraktive uterom her i landet.

Den nye generalsekretæren er Line Oma (t.v.). Hun har ikke bakgrunn som landskapsarkitekt, men har blant annet jobbet som journalist og lærer. Studiebakgrunnen er fra Høgskolen Stord/Haugesund, University of California Berkeley og mastergrad fra Universitetet i Oslo (Human Geography). Oma har sittet som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo i fire år og har vært aktiv bydelspolitiker i Oslo. Hun har i to måneder overlappet med Hovi i rollen som generalsekretær. Fra 1. desember er det hun som leder NLA-sekretariatet fullt ut. Med seg i sekretariatet har hun Mona Vestli og Anne-Kari Hetterud som fagrådgiver i en 50 % stilling.