Tukuelva kultursti oppmuntrer til fysisk aktivitet

«Tukuelva kultursti er etablert av ildsjeler som arbeider for et bedre turtilbud i bygda Rømskog i Aurskog-Høland kommune,» skriver landskapsingeniørstudent Jørgen Dahl i kommende utgave av park & anlegg.

Tema for utgave 8/2021 er Idrett, fysisk aktivitet og turveier. Personlige initiativ, frivillighet og dugnader er stikkord for mange prosjekter der det blir lagt til rette for at folk kan bli mer fysisk aktive. Dahl skriver at det lokale initiativet har resultert i at det nå er opparbeidet en syv kilometer lang tursti langs elva som renner gjennom bygda. Turstien er blitt et svært populært turmål og blir jevnlig benyttet av innbyggerne i området.

Dahl skriver videre: «Arbeidet som er lagt ned, dreier seg blant annet om å fjerne kratt og vegetasjon. Det var også behov for å bygge broer der framkommeligheten er vanskelig, samt overganger og klopper over våte områder. Det har ikke vært mulig å få til alt arbeid på dugnad. Da det kom et ønske fra fylket om at noe av stien måtte være universelt utformet for å få tilskudd til prosjektet, var det nødvendig å leie inn en entreprenør til jobben. Stien ble dermed også knyttet til en eksisterende gangsti. Langs turstien finnes det flere kulturminner, og det lokale historielaget står sentralt i jobben med å presentere disse.»

Prosjektet er tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen, Rømskog kommune, Marker Sparebank og det nasjonale skiltprosjektet. Det viser at med lokalt initiativ og engasjement til felles dugnad, åpner det seg muligheter for både privat og offentlig finansiering.

Les mer om dette og andre turveiprosjekter i park & anlegg 8/2021 med utgivelse 1. oktober.