Bjerkedalen park i Oslo er Årets grønne park


Ordfører Marianne Borgen mottok prisen for Årets grønne park i dag. Foto: Dag Eivind Gangås.

Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML) har valgt å gi utmerkelsen Årets grønne park til Oslo kommune ved Bymiljøetaten for Bjerkedalen park. I dag mottok ordfører Marianne Borgen prisen på vegne av kommunen under Nordisk konferanse 2019.

Tekst: Ole Billing Hansen

Bjerkedalen park i april 2016. Arkivfoto: Ole Billing Hansen.

NAML begrunner utnevnelsen i tre punkter:
– Oslo kommune har helt siden 1917 hatt som mål å omdanne den forurensede Akerselva til et «smilebånd» i byen. Arbeidet tok mange tiår og kulminerte i 1980-årene med prosjektet Akerselva miljøpark etter forslag fra daværende miljøminister Sissel Rønbeck. Miljøparken ble forløperen til mange arbeidsgrupper som så potensialet i de ti større og mindre bekkeløpene som på denne tiden gikk lukket gjennom byen.
I 2000 dannet disse elvegruppene arbeidsfellesskapet Oslo Elveforum. Forumet har vært en viktig pådriver i arbeidet med å gjenskape Oslos nett av bekker og elver fra Marka til fjorden. Det har vært satset mye fra Oslo kommunes side for å få bedre lokalmiljøer og økt biologisk mangfold i form av vegetasjon, dyreliv og vannmiljø.
– Skjøtselen av disse elveparkene er krevende. Bratte elvesider og stor frodighet setter krav til en god skjøtsel, spesielt for å unngå at enkelte planteslag og trær tar overhånd. Store masseplantinger av stauder er blitt fine leveområder for bier og andre insekter. De framstår fortsatt som fine og frodige.
– Bjerkedalen park er blitt et yndet samlingssted for beboere og turgåere. Slik er det blitt, ikke minst fordi det har vært en tett dialog med brukergruppene. Parken er et flott og kjærkomment tilskudd for allmennhetens rekreasjon, opphold og lek i et 60-talls boligområder som tidligere vendte seg bort fra en kjedelig, lukket bekkedal.

«Årets utmerkelse er ment som en honnør til Bymiljøetaten i Oslo og etatens bestiller- og kontrollfunksjon der man har satset på kvalitet i en ny blå-grønn «parkbølge» i ytre bydeler. Etaten har samtidig satset på å ivareta og sikre overflatevann gjennom økt kapasitet i en framtid som skal bli både «våtere og villere».
Samtidig ønsker NAML å framheve innsatsen til prosjekterende Dronninga Landskap og utførende Steen og Lund AS som med stor faglig kompetanse ha stått for det kompliserte prosjektet. Steen og Lund AS har i dag det daglige vedlikeholdet som har gjort Bjerkedalen park til en perle i et langt bekkedrag. Det er blitt en attraksjon for mange – ikke bare i bydelen Bjerke,» heter det i pressemeldingen fra pristildelerne.