Kortreist stein


Nettverket Grønn Anleggssektor, koordinert av SINTEF, inviterte til seminaret Kortreist stein onsdag 24. april på Feiring bruk i Lørenskog. Foredragsholdere fra blant annet Nye Veier, Fellesprosjektet Ringeriksbanen/Ny E16, Bærum kommune og Veidekke presenterte med ulike innfallsvinkler hvordan stein fra utsprengte tunneler og veitraseer ikke skal oppfattes som et avfallsproblem, men som en betydelig ressurs. Ut ifra hensyn til klimaregnskap og god ressursforvaltning bør steinen enten knuses og brukes så nær utbyggingsprosjektet som mulig, eller legges på definerte, midlertidige lagringsplasser for framtidig bruk.
Hittil har mange, også myndighetene, gjerne betraktet overskuddsstein fra et anlegg som avfall og et forurensningsproblem. Stein blir ofte bare dumpet uten at den kommer til samfunnsnytte. Fagfolkene på seminaret mener dette er en helt feil holdning, og at stein bør brukes til høyverdige formål. «Ordet deponi burde være bannlyst», framholdt næringssjef Tore Gulli i Bærum kommune. «Det får alle lamper til å blinke rødt hos politikere og allmennheten.» Kommunen har opprettet Bærum Ressursbank, hvor en rekke aktører ser på hvordan overskuddsmasser og stein fra de store infrastrukturprosjektene gjennom Bærum og nabokommunene kan nyttes til samfunnsnyttige formål. Gulli viste blant annet til utfyllingen på Kadettangen for et par år siden. Den har resultert i en ny park med bademuligheter og mange andre aktivitetstilbud og er blitt et svært populært sted for befolkningen.
Viktige stikkord på seminaret var holdningsendring, gjenbruk, kortest mulig transport og best mulig trasévalg basert på geologi.
Noen forslag til endringer som ble presentert på seminaret: Grundigere undersøkelser av berggrunn og geologi i forkant av utbyggingsprosjekter, endrede kravspesifikasjoner ved veibygging, samt etablering av en databasert ressursbank som både gir oversikt over overskuddsmasser og gir informasjon om hvor og når det kan bli behov for massene.

Det fireårige prosjektet «Kortreist stein» (2016-2019) er støttet økonomisk av Norges Forskningsråd. Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeid mellom fem industripartnere og en rekke offentlige etater og virksomheter. «Vi må øke verdien av og forståelsen for god stein som en ressurs. Det bør for eksempel være nasjonalt krav om gjenbruk eller ombruk av denne ressursen», sa prosjektleder Eivind Heimdal i Veidekke Anlegg. Prosjektet foreslår også at det blir vurdert en panteordning eller returordning for å finansiere sortering og mellomlagre av stein og pukk.
Hovedkonklusjonene fra steinseminaret: Ved bedre planlegging og koordinering kan det oppnås betydelige økonomiske og klimamessige gevinster, mer effektive utbyggingsprosjekter, bedre utnyttelse av naturressursene samt redusert transportbehov.