Overvannshandtering i Tåsenveien

Beplantningen i det store regnbedet langs Tåsenveien. Foto: Johanne Hovland, Norconsult

I Tåsenveien i Oslo har det de siste årene skjedd store forandringer. Gatesnittet er oppgradert for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I tillegg er det gjort tiltak for å handtere overvannet på en god måte, slik at grøntstrukturen har fått en tydeligere funksjon enn tidligere. Til prosjektet er det knyttet et forskningsprosjekt, og om dette skriver de samarbeidende fra Norconsult, NIVA og Bymiljøetaten i Oslo i park & anlegg 3/2024: «Gata er gitt et tidsmessig løft og ligger klar for å bidra i det grønne skiftet og å handtere konsekvenser vi allerede ser av klimakrisen. Eksempel på det siste er da uværet Hans herjet over Østlandet høsten 2023. Forskningsprosjektet MULTISOURCE i regi av NIVA og Bymiljøetaten gjør målinger av regnbedene i Tåsenveien. For eksempel er det blitt gjort stresstesting av regnbedene med store vannmengder fra brannbil, samt uværet Hans og de vannmengdene dette uværet førte med seg. Forskningen vil kunne gi nyttig erfaring om hvordan regnbed fungerer i praksis.»

I artikkelen blir erfaringer med regnbedet beskrevet ut ifra landskapsarkitektenes og forskernes synsvinkel. Og ikke minst blir det presentert synspunkter fra innbyggerne: «De foreløpige resultatene av publikumsundersøkelsene viser at forbipasserende setter pris på et grønnere gatebilde, men de understreker også viktigheten av å se blå-grønne tiltak i gater i sammenheng med trafikksikkerhet og framkommelighet for ulike trafikantgrupper. Kanskje hadde gata blitt oppfattet som mindre bred og bilenes hastighet som lavere, dersom grøntstrukturen hadde vært plassert mellom fortau og kjørebane. Det er ikke godt å si, men det som er sikkert, er at det er mange hensyn å ta når man skal planlegge gode bygater.» En fyldig omtale av regnbedet og hvordan det fungerer blir presentert i park & anlegg 3/2024 med utgivelse 4. april.

Hjortetrøst (Eupatorium cv.) er blant planteslagene som gir syklister en blomstrende opplevelse når de passerer Voldsløkka. Foto: Johanne Hovland, Norconsult