Befaringer med Staudegruppa i NGF


Frodige uterom i Kværnerbyen.

Staudegruppa hadde årsmøte i Oslo 22. og 23. september. Begge dagene var det befaringer for å se staudebeplantninger i Oslo sentrum. park & anlegg deltok på befaringer til taket på Vega Scene, regnbedene i Deichmanns gate og boligområdene i Kværnerbyen.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Landskapsarkitekt Gry Ellen Ringstad hos Asplan Viak orienterte om planlegging og etablering av takvegetasjonen på Vega Scene.

Beplantningen på taket på Vega Scene har fått stor oppmerksomhet. Den er en del av strategien for å handtere overvann i hovedstaden, har bidratt til at bygningen er klassifisert som Breeam Very good, og vegetasjonen er satt sammen slik at den representerer Oslo-floraen. På denne tiden av året er det ikke mye som blomstrer på taket, men vegetasjonsutviklingen fra år til år blir registrert av fagpersoner i NIBIO. Firmaet Bergknapp følger også opp og skjøtter beplantningen. NVE har måleinstrumenter på taket og registrerer fordrøyningseffekten av vegetasjonsdekket. Det er utarbeidet delrapporter, og det tas sikte på å trekke ut essensen av disse i en sluttrapport.

 

Deichmanns gate har fått regnbed der det tidligere var parkeringsplasser for biler.

Regnbedene i Deichmanns gate og Wilses gate er et pilotprosjekt i regi av Oslo kommune. Det er også blitt grundig omtalt i fagblader. Prosjektet mottok Landskapsarkitekturprisen for noen år siden. Den kontraktfestede skjøtselen er nå fullført, og Bymiljøetaten har overtatt ansvaret for vedlikehold av regnbedene.

Prosjektet har i stor grad vært vellykket. Det har skapt nye grønne rom i to gater som tidligere var heller grå. Erfaringene fra prosjektet kommer til nytte i prosjekter andre steder i hovedstaden, og det har vært til inspirasjon for parkavdelingen i andre norske byer.

Gro Kjenner i OBOS fortalte om uteromsprosjektene i Kværnerbyen.

Kværnerbyen er et stort boligområde øst for sentrum. Et område som inntil for få år siden var preget av tungindustri med til sammen om lag 1500 ansatte, er forvandlet til et boligområde med blokkbebyggelse, men med en rekke trivelige uterom med stedstilpasset bruk av planter.

Selv om deltakerne på befaringen var mest opptatt av stauder, har området også mange innslag av trær, busker og klatreplanter. Det er blitt grønne oaser i et område med et stort antall Oslo-borgere. Et besøk for å studere vegetasjonsbruken i Kværnerbyen kan absolutt anbefales.