Lek og læring med sykkel på Manglerud

I sykkelparken blir det øvd både på «skills» og trafikkregler. Foto: Kari Tønseth, Lala Tøyen

Som en del av Bymiljøetatens initiativ Sykkelprosjektet har landskapsarkitekt- og arkitektkontoret Lala Tøyen tegnet en sykkelpark for de yngste opp til 12-årsalderen på Manglerud i Oslo. Parken er utviklet med spesielt høy oppmerksomhet på sosial og miljømessig bærekraft. Den åpnet i juni 2023 og er blitt svært godt mottatt av lokalbefolkningen.

I park & anlegg 1/2024 skriver Sandra Martine Eskeland i Lala Tøyen om den nye aktivitetsparken: «Prosjektet startet i 2017 med en idémyldring om det som skulle bli Mangleruds nye sykkelpark, på forespørsel fra kommunen og etter ønske fra lokalbefolkningen. Brukermedvirkning ble utført med omkringliggende barnehager, Manglerud skole, ungdomsklubben og frivilligsentralen. Andre engasjerte stemmer i bydelen henvendte seg også direkte til prosjektet.»

Fra åpningsdagen i juni. For at nyplantingene skal få en god start blir de inntil videre gjerdet inn. Foto: Kari Tønseth, Lala Tøyen

Katrine Lone Thomson var ansvarlig landskapsarkitekt i forprosjektet. Hun forteller at det lille, rufsete grøntarealet – en «klassisk left-over hundremeterskog» ifølge henne – sto relativt urørt og hadde blant annet flere høye furutrær. I forbindelse med konseptutviklingen fikk Lala derfor bistand fra fagfolk i Bymiljøetaten (BYM): «De skulle sikre at trærne og deres røtter ble skånet i byggeprosessen. Med utgangspunkt i veiledning om hvor det kunne graves og ikke ble stiene og møteplassene nennsomt plassert mellom eksisterende vegetasjon. Dermed blir både de økologiske funksjonene og de fysiske rommene som storvokste furutrær og vilt buskas danner, bevart. Det gir en romlighet som ikke uten videre kan erstattes av nyplantet planteskolemateriale. I tillegg kom det etter hvert til noen nye trær av stedsspesifikke arter.»

I park & anlegg 1/2024 beskriver fire landskapsarkitektkontorer om hvert sitt prosjekt innen temaet Lekeplasser og aktivitetsanlegg. Vi håper leserne våre vil ha glede av i tillegg til sykkelparken på Manglerud å lese om innholdet i en gamingpark i Larvik, en lekepark bygd med trær og kampesteiner hentet fra naturen i Asker og en turvei-stopp som har fått nytt innhold i Ås. park & anlegg 1/2024 blir utgitt 1. februar.