Arbeidstilsynets strategi: Skog- og landbruksnæringene er et satsningsområde


Tynningshogst og restaurering av beitelandskap i Fevik utført av Sivert Svane i Skagerak Trepleie.

Arbeidstilsynet har følgende fire overordnede strategiområder for perioden 2017-2019:

• Styrket bruk av Arbeidstilsynets kunnskap i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid
• At virksomhetens forebyggende arbeid fortsatt er etatens viktigste arbeid
• At arbeidslivskriminalitet skal reduseres
• Effektiv bruk av Arbeidstilsynets virkemidler

Arbeidstilsynet ønsker for de neste tre årene å fokusere mer på å gi kunnskap til bedriftene, blant annet gjennom veiledning. Virksomhetene skal bli motivert til selv å arbeide forebyggende. Arbeidstilsynet skal ha en dialog og gi veiledning før et eventuelt tilsyn, og skal kunne dokumentere hvorfor virksomheten prioriteres.

I tillegg ønsker Arbeidstilsynet å etablere et bransjesamarbeid og videreutvikle samarbeidet med aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Dette skal gi økt bransjekunnskap til etaten, samtidig som man skal samarbeide om tiltak og aktiviteter overfor de ulike bransjene.

Arbeidstilsynet ønsker også å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, herunder utrygge og uanstendige arbeidsvilkår. Etaten skal reagere effektivt overfor de aktørene som bevisst unnlater å følge kravene i norsk arbeidsmiljøregelverk. I samarbeid med andre myndigheter, skal Arbeidstilsynet bidra til å sikre trygge og anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidstakere.

Skog- og landbruksnæringene er et av flere satsningsområder til Arbeidstilsynet i strategiperioden. Det vil si at etaten skal ha en ekstra innsats overfor disse næringene i tråd med ovennevnte strategi. NHO Mat og Drikke har inngått et samarbeid med Skogbrukets Landsforening, Norske Landbrukstenester (NLT) og Arbeidstilsynet for å vurdere tiltak og aktiviteter overfor næringene i tråd med Arbeidstilsynets strategiområder.

Kontaktperson i NHO Mat og Drikke: Advokat Anne Brit Slettebø