Graveinstruksen i Oslo kommune: Krav om sertifisert trepleier


Graveinstruksen er av stor betydning, for dessverre skjer det ofte ubotelig skade på trær under rigging og anleggsarbeider her i landet.

Det er punkt fem i instruksen som omtaler trepleierens rolle. Punktet har ni underpunkter som vi her gjengir i sin helhet, til inspirasjon for andre kommuner og parkforvaltere i privat og offentlig virksomhet. Dersom flere forvaltninger hadde slik instruks, ville vi oppleve bedre kvalitet på urbane grøntområder, og antall risikotrær ville bli færre.

  1. Bymiljøetaten setter som krav at det ved gravearbeider innenfor treets dryppsone (under trekrona), eller innen fem meters radius til trærne skal være en sertifisert trepleier til stede.
  2. Trepleieren skal overvåke arbeidene og sørge for at arbeidene foregår på en måte som ivaretar trærne på vegne av Bymiljøetaten.
  3. Bymiljøetaten kan kreve en samtale med trepleieren før arbeidene igangsettes.
  4. Dersom det oppstår forhold som trepleier ikke kan gå god for, skal trepleier stanse arbeidene og Bymiljøetaten kontaktes.
  5. Bymiljøetaten setter også som krav at sertifisert trepleier skal loggføre sitt arbeid og kunne oversende dokumentasjonen til Bymijløetaten fortløpende, og samlet ved arbeidets slutt. Med logg menes dokumentasjon med fotografier, dato, klokkeslett, stedsangivelse og beskrivelse av arbeid trepleieren har utført.
  6. Bymiljøetaten kan kreve at entreprenør arrangerer befaring med valgt entreprenør, trepleier og Bymiljøetaten før graving starter.
  7. Bymiljøetaten skal ha opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og epostadresse på valgt trepleiefirma før graving starter.
  8. Det skal benyttes sertifisert trepleier for beskyttelse av trær.
  9. Bymiljøetaten tillater ikke bruk av entreprenørens egne trepleiere. Dette fordi en trepleier ansatt i samme firma som skal utføre gravearbeidene, kan komme i konflikt med firmaets egeninteresse og Oslo kommunes interesse. Det vil derfor være krav om bruk av sertifisert trepleier utenom eget entreprenørfirma.

 

Graveintruksen har nå fungert i to års. Redaksjonen har ikke oppnådd kontakt med Bymiljøetaten for å høre deres erfaring med instruksen. Hele graveinstruksen (10 sider) finner du på Oslo kommunes hjemmesider.