Norske standarder på høring


Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400 og det er gjort endring i standarden for anleggsgartnerarbeider, NS 3420-K

De norske standardene for planteskolevarer, NS 4400-4413, er nå revidert. Det som tidligere var 14 standarder er blitt én kompakt standard: NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking. Det er gjort oppdateringer og tilpassinger til dagens behov.

Et forslag til endringsblad til NS 3420 Del K, Anleggsgartnerarbeider er også lagt på høring. Revisjonsarbeidet er utført av en bredt sammensatt komité med representanter for planteskoler, entreprenører, landskapsarkitekter, kommuner, opplæringsinstitusjoner og offentlige innkjøpere.

Revisjonen har et moderat omfang. De viktigste endringene er:
– De 14 standardene (NS 4400:2000 til NS 4413:2000) er slått sammen til én standard.
– Krav til hekk og masseplanter (tidligere NS 4410) er lagt inn i de aktuelle plantetypene.
– Krav til planter for viderekultur (tidligere NS 4411) er sterkt forenklet.
– Krav til merking av importert vekstmedium er lagt til.
– Leveringsformene nettpakkede og plastpakkede planter er tatt ut av standarden.
– Kravene til trær (NS 4402) er grundig gjennomarbeidet og oppdatert.
– Gruppeinndelingen for busker er forenklet.
– Generell oppdatering og forenkling, gjentakelser er slettet.
– Plantelister er endret til eksempler (unntatt for stauder).
– Begrepet «lett busk» er tatt ut, og størrelsesangivelser med antall greiner er rendyrket.
– NS 3420 Del K er oppdatert i henhold til endringene i NS 4400 og matrisevalg og postgrunnlag er oppdatert for å gi mer entydige og riktige beskrivelser.

Revisjonsarbeidet er gjort av en bredt sammensatt standardiseringskomité med representanter for planteskoler, entreprenører, landskapsarkitekter, kommuner, opplæringsinstitusjoner og offentlige innkjøpere.

Som følge av den nye sammenslåtte standarden er NS 3420-K er oppdatert i henhold til endringene i NS 4400, og matrisevalg og postgrunnlag er oppdatert for å gi mer entydige og riktige beskrivelser.

Tilgang til høringsforslagene
Både forslaget til NS 4400 og endringer til NS 3420-K er på høring fram til 27. august 2017. Dokumentene kan lastes ned og du kan gi eventuelle høringskommentarer via vårt høringssystem «Standarder på høring».

Dersom du har spørsmål kan du kontakte prosjektleder Hanne G. Wells.