Alleen ved Værne kloster blir sikret og bevart


Skjøtsel er et kompromiss mellom trafikksikring og ivaretakelse av biologisk mangfold. Langs fylkesveg 314 fra Værne Kloster nordover mot Carlberg i Rygge står det trær på begge sider av veien. De eldste trærne i alleen er 300 til 350 år gamle. Blant disse trærne er det til sammen 22 hule eiker. Disse er automatisk vernet etter naturmangfoldloven, for slike gamle eiketrær kan være bo- og oppholdssted for opptil 1500 ulike arter av småkryp. Alleen utgjør dessuten en del av Værne kloster landskapsvernområde.

Statens vegvesen har inngått en treårig kontrakt med entreprenørfirmaet Park & Anlegg AS om skjøtsel av store trær langs veiene i Østfold, slik disse er registrert i boka «Alleer og trerekker i Østfold» (Statens vegvesen / Vegdirektoratet 2009). Entreprenøren har hyret inn firmaet Aktiv Skogpleie, som utførte årets arbeider i månedsskiftet januar/februar. – Det viktigste har vært å fjerne døde greiner slik at de ikke skal falle ned i veibanen og være en fare for trafikken, uttalte trepleier Pål Alexandersen i Aktiv Skogpleie til Moss Avis 4. februar. Arbeidet omfattet også felling og stubbefresing av om lag 20 store bjørketrær samt bardunering i krona til tre av de store eiketrærne.

– Arbeidet har gått svært bra, og vi er godt fornøyd, sier overingeniør Mikael Torberntsson i Statens vegvesen Region øst. – Et samarbeid med profesjonelle arborister er nytt for oss og egentlig noe vi har savnet. Vi har satt av 900.000 kroner i år til treprosjektet, som også inkluderer nyplanting, blant annet av trær til erstatning for de bjørkene som måtte felles.